Bear Riber Lake
     
  38°33'53.7"N 120°15'57.8"W